Kulturë

Emra pellazgë nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Më poshtë është paraqitur lista me emra pelazgë në gjuhën shqipe si dhe shkrimi në latinisht, dhe kuptimi i tyre

AAfërdita (lat.: Aphrodita} me kuptimin Afër dita
Agora (lat.: Agoras) me kuptimin (Shesh prej guri) Asht gur
Akea (lat.:Achaea) ) me kuptimin A ke
Arbana (lat.:Arbana) me kuptimin Arë bana.
Arbëri (lat.: Arbëri) me kuptimin Arë bëri.
Arkeleu / Arçel (lat.: Archelaus) me kuptimin Arë ke le / Arë çel.
Artemis (lat.: Artemis) me kuptimin Arë themi -s.
Atamene (lat.: Athamanes) me kuptimin A thamë ne?
Athina (Perëndi e diturisë) (lat.: Athena) me kuptimin (A thina / thena?
[redakto] BBukefali (lat.: Bucephalus) me kuptimin Bukë falës.
Bylis (lat.: Byllis) me kuptimin Pylli.
[redakto] DDea (lat.: Dea) me kuptimin (Dhea (Dheja, Dheu).
Demetër (lat.: Demeter) me kuptimin Dhe mitër.
Desareti (lat.: Dessareti) me kuptimin Deshë are -ti.
Drumodi (lat.: Drymodes) me kuptimin Dru madh.
[redakto] EEdesha (qytet) (lat.: Edessa) me kuptimin E desha / Deshë-a.
Efesi (lat.: Ephesus) me kuptimin Është veshi.
Efesian (lat.: Ephesian) me kuptimin Është vesh-jan.
Egnatia (lat.: Egnatia) me kuptimin E njatia (zgjatia).
Eleutheri (lat.: Eleutherius) me kuptimin E leu dheri.
Epiri (lat.: Epirus) me kuptimin E pira.
Eskili (lat.: Aeschylus) me kuptimin E shkeli.
Eskulapi (Perëndi e mjeksisë) (lat.: Aesculapius) me kuptimin E shkula pi.
FFtia (lat.: Phthia) me kuptimin Dhia.
Gigae (lat.: Gygaea) me kuptimin Gji gja.
Gulam (lat.: Gulam) me kuptimin Ku lamë?
[redakto] HHera (lat.: Hera) me kuptimin Era.
Himeti (lat.: Hymettus) me kuptimin Hi mbeti.
Hipia (lat.: Hippias) me kuptimin I pi (pirë).
[redakto] IIsa (lat.: Issa) me kuptimin Isha.
Itaka (lat.: Ithaca) me kuptimin I thaka.
KKalsidika (lat.: Chalcidice) me kuptimin Kalë si dhi ka.
Karano (lat.: Karano) me kuptimin Ka ranë / rërë.
Kasandra (lat.: Cassandra) me kuptimin Kasha /kesha /kisha andrra.
Kavalla (Port detar në Greqi) (lat.: Cavallo) me kuptimin Ka valë.
Kos (ishull) (lat.: Cos) me kuptimin Kos.
LLisus Lissus (lat.Lisus Lissus} me kuptimin Lesh / Lis.
MMallakastra (lat.: Mallakastra) me kuptimin Mal kashtër.
Mendoçino (lat.: Mendocino) me kuptimin Mendo çin / kë.
Menelau (lat.: Menelaus) me kuptimin Me ne leu.
Mikena (lat.: Mycenae) me kuptimin Mik kena.
Molosi (lat.: Molossia) me kuptimin Mbolle shi.
[redakto] PPegas (lat.: Pegasus) me kuptimin Pe gja (gjë)?
Pela (lat.: Pella) me kuptimin Pela.
Pellazg (lat.: Pelasgian) me kuptimin Pela -azg.
Penelopa (lat.: Penelope) me kuptimin Pen (Pend) e lopë.
Perdika (lat.: Perdiccas) me kuptimin Për dikë.
Persefoni (lat.: Persephone) me kuptimin Përse vonë.
Perseu (lat.: Perseus) me kuptimin Përse
Pirro (lat.: Pyrrhus) me kuptimin Pi rro.
Pitian (lat.: Pythian) me kuptimin Pi ti, janë.
Poseidon (lat.: Poseidon) me kuptimin Po, se i don.
Potidea (lat.: Potidaea) me kuptimin Po te dhea
Priam (Mbreti i Trojës) (lat.: Priam) me kuptimin Prij jam / I parë jam.
SSalamina (lat.: Salamis) me kuptimin Sa lamë?
Simois (lat.: Simois) me kuptimin Si mua ish.
Skae (lat.: Scaea) me kuptimin Skae / Skaj.
Skamandër (lat.: Scamander) me kuptimin S’kam andërr.
Strimon (lat.: Strymon) me kuptimin Shtrim.
[redakto] TDetis (Perëndi e detit) (lat.: Thetis) me kuptimin Deti.
Thesalia (lat.: Thessaly) me kuptimin Thesa li-ni.
Tiranët (lat.: Tyrants) me kuptimin Të rëndët.
Tire (lat.: Tyre) me kuptimin Tirë.
Trakë (lat.: Thrace) me kuptimin Trokë (tokë, dhe).
ZZeus (lat.: Zeus) me kuptimin Zë.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *