Vendbanime të epokës së hekurit në verilindje të Shqipërisë

Shqipëria Verilindore zotëron një pozicion të favorshëm gjeografik për lidhjen midis Shqipërisë dhe Kosovës, manifestuar që në epokat më të hershme të historisë njerëzore. Ndonëse për periudhat prehistorike vëmendje u është kushtuar kryesisht gërmimeve në varrezat tumulare, kërkimet arkeologjikë në bashkimin e Drinit nuk kanë anashkaluar gjurmimet për disa vendbanime të epokës së hekurit, duke plotësuar sadopak gjithnjë e më shumë të dhënat e fituara gjer tani për vendbanimet të kësaj epoke Sipas burimeve historike, banorët e kësaj treve në antikitet njihen me emrin Dardan

Mbështetur në lidhjet etnokulturore të këtij rajoni, të përcaktuara nga kërkimet arkeologjike, fiset dardane mund të përfshihen në kufijtë që ndiqen në veri të Novi- Pazarit, Nishit, në të gjithë Kosovën, në Maqedoninë Veriore, si dhe në rrethet Kukës, Tropojë dhe Dibër të Shqipërisë Verilindore.

Si pjesë e kulturës dardane, lënda arkeologjike e zbuluar në tumat e Cinamakut, Krumës, Bardhocit, Kënetës, Myçhasit, Përbregut etj. flet se rreth kohës së bronzit dhe kalimit të tij në epokën e hekurit fillon dhe rritet dendësia e popullsisë1.

Studiuesit e kulturës materiale të gërmimeve arkeologjike në rrethin e Kukësit kanë vërejtur se në kohën e bronzit kemi një popullim të rrallë, një jetë më të përqendruar në fillimet e hekurit, me një dendësi më të madhe në shekujt III-II para e.s.2. Sipas B. Jubanit, i cili niset nga materiali i zbuluar në tumat e Kukësit, thuhet se: … gjatë kësaj periudhe Ballkanin Qendror, në Dardani, është krijuar një njësi etnografike që nuk ka pasur në shijet e veta estetike shumë nga objektet zbukuruese të Matit dhe Glacinasit3.

Kultura materiale e periudhës së hekurit e zbuluar në tumat e këtij areali dëshmon se rruga e formimit të etnosit ilir në Kukës, ashtu si dhe në truallin e Dardanisë në përgjithësi, nuk është e veçantë nga zhvillimi i kulturës ilire në zonat e tjera4.

Fortifikimet e periudhës së hekurit në trevën verilindore të Shqipërisë përfaqësohen nga vendbanimi i fortifikuar i Dajçit, Maja e Xhytetit (Krumë); Gradishta e Bardhocit, Qyteza në Kodrën e Pecës, Vila etj., (Kukës); si dhe vendbanimi i Resujës (Tropojë), të cilët së bashku me Gradishtën e Vlashnjës, Hisarin e Nashecit apo Batushën (Gjakovë) dhe Hisarin e Kastërcit të Suharekës pasqyrojnë sistemin e mbrojtjes gjatë periudhës së hekurit të kësaj zone.

Në fazën e parë, ekzistojnë fortifikime të mbrojtura me ledhe muresh, të cilat ndryshojnë me ato të Ilirisë së Jugut, pasi viset dardane në atë periudhë ishin nën ndikimin e qytetërimit të Glasinacit. Kjo fonnë fortifikimi e altemuar është e përhapur në Gradishtën e Bardhocit5.

Nisur nga stratigrafia e banimit, periudha më e hershme e banimit në Gradishtën e Bardhocit është ajo e hekurit të hershëm. Ndërtimet e kësaj faze përfaqësohen nga një trakt muri me gjatësi 30 m, i vendosur në anën jugore të kodrës, i cili ruhet në lartësi nga 0,80 m-1,10 m.

Muri është ndërtuar prej gurësh gëlqerorë, me përmasa përafërsisht 0,60-0,90 m dhe 0,54×0,78 m, me trashësi 3,50-3,60 m.

Ai përbëhet prej dy faqesh të brendshme dhe të jashtme, ndërsa në brendësi ka mbushës me gurë mesatarë dhe të vegjël. Faqja e tij e jashtme ruan lartësinë 1,10 m dhe është e përbërë prej jo më shumë se dy ose tri radhë gurësh, ndërsa për shkak të pjerrësisë së terrenit, faqja e brendshme është dëmtuar.

Muri nuk ka themel, por është vendosur drejtpërdrejt mbi terren. Kjo teknikë ndërtimi, me gurë të përmasave të mëdha, haset në viset ilire në epokën e hekurit të hershëm6. Analogjitë më të afërta i shohim në fortifikimet e kësaj periudhe në pellgun e Shkodrës7. Nisur nga tipologjia e mureve, analogji të tilla gjenden edhe në zonën e Hasit, në vendbanimin e fortifikuar të Dajçit, të njohur me toponimin Maja e Murit8,i cili nga të dhënat paraprake datohet në epokën e hekurit.

Ndërtime të kësaj periudhe në trevën dardane janë ndeshur në Bellaçevc9, në Gadimjen e Sipërme10 dhe në fortifikimin e Hisarit të Suharekës11.

Mungesa e të dhënave të plota ka vështirësuar një datim sa më të saktë të këtij vendbanimi, por duke u nisur nga tipologjia dhe shtresa më e hershme kulturore e këtij trakti muri, si dhe krahasimet e bëra me vendbanimet e këtij lloji në zonat fqinjë apo më të largëta, datimin e këtij trakti muri mund ta vendosim në hekurin e hershëm (faza e tij e parë, shek. XI-IX para e.s.).

Gjetjet e kësaj shtrese kulturore përfaqësohen nga një material i imët arkeologjik, i cili është i kufizuar numerikisht.

Ndonëse gjetjet e kësaj periudhe janë të fragmentuara, ku mund të veçojmë disa forma enësh, si urna, dyvegjake, tase, kupa, vorba etj. Kjo qeramikë parë në tërësi, nga teknika e punimit, forma dhe zbukurimet, ka mjaft tipare të përbashkëta me qeramikën e kësaj periudhe të zbuluar në pellgun e Drinit të Bardhë, sidomos me qeramikën e kësaj kohe të varrezës tumulare fqinjë të Bardhocit dhe atë të njëkohshme të zbuluar në qendra të tjera të rrethit të Kukësit, të Hasit dhe të Rrafshit të Dukagjinit.

Përmes një sërë krahasimesh, në fqinjësi me vendet pranë tij apo më të largëta, vërtetohet se fillimet e jetës së këtij vendbanimi datohen jo më vonë se faza e parë e hekurit të hershëm.

Në mbështetje të këtij mendimi janë dhe të dhënat e përftuara nga trakti i ruajtur në gjatësi 30 m e lartësi 0,80-1,10 m në anën jugore të kodrës, i cili teknikisht ka mjaft analogji me qendra të tjera ilire të fazës së parë të hekurit të hershëm.

Po ashtu në Dardani ekzistojnë disa vendbanime të kësaj periudhe, të cilët fortifikohen me ledhe guri në të thatë, siç është shembulli i vendbanimit të fortifikuar të Dajçit.
Kodra në anën më të hapur ka qenë e mbrojtur me dy radhë muresh, që rrethojnë anët më lehtë të kapërcyeshme.

Muri i parë rrethues zë pjesën më të lartë të kodrës, ruhet në një gjatësi 105 m, duke ndjekur një linjë gjysmërrethore.

Vetëm tek-tuk ka valëzime, që janë shkaktuar nga pjerrësia e terrenit. Në anën jugperëndimore muri bën një kthesë thuajse kënddrejtë dhe ndërpritet buzë shpatit verior të kodrës.

Muri ka trashësi 2,30-2,70 m dhe përbëhet nga blloqe gurësh të papunuar të përmasave të mëdha e mesatare, me ndarje të qartë në dy parete dhe mbushjen midis tyre me gurë të vegjël.

Muri i dytë rrethues përfshin sipërfaqen më të madhe të vendbanimit dhe ndjek të njëjtën linjë si edhe muri i parë. Ruhet në një gjatësi 2,75 m. Muri nuk ka trashësi të njëjtë. Ai lëviz nga 2,80-3,50 m dhe ruhet gjer në lartësinë 2,5 m.

Ai formohet nga dy faqe dhe mbushja midis tyre. Blloqet e përmasave të mëdha, në përgjithësi, ndodhen në faqet e jashtme, duke siguruar një lartësi më të madhe të murit.

Fugat midis gurëve janë mbushur me gurë të vegjël, duke siguruar, përgjithësisht, një sipërfaqe të rrafshët të fasadës. Mbi sipërfaqen e vendbanimit janë gjetur fragmente kupash të cekëta dhe vorbash, që, për nga teknika e punimit, i përkasin epokës së hekurit dhe asaj antike të vonë.

Mbi bazën e tipologjisë së mureve rrethuese, paraprakisht mund të shprehemi për ngjashmëri me muret e Gajtanit, të cilat i takojnë periudhës së hekurit12.

Tablosë së fortifikimeve për periudhën e hekurit në këtë areal i shtohen edhe dy vendbanime të tjera, qyteza në Kodrën e Pecës (Kukës)13 dhe qyteza e Resujës (Tropojë)14.

Kohësisht ato u ndërtuan në shekujt VI-V para e.s., duke u zhvilluar më tej gjatë shekujve IV-II para e.s. Gërmimet e kryera në këto vendbanime treguan qartë për periudhat të cilat kanë evoluar këto qendra protoqytetare.

Kështu gërmimet sistematike të ndërmarra në qytezën e Kodrës së Pecës15 kanë ofruar një tablo stratigrafike të qartë, e cila pasqyron praninë e shtresave kulturore të pandërprera që nga periudha protoqytetare (shek.VI-V para e. s.) deri në periudhën e hershme mesjetare (shek.VII-IX).

Në statigrafmë e kësaj qendre, periudha protoqytetare përbën shtresën më të hershme kulturore të saj, duke shënuar fillimet e jetës në këtë vendbanim. Kjo shtresë kulturore është mjaft e hollë dhe përkon në një zonë të kufizuar të kodrës, duke dëshmuar për një banim jo intensiv të vendbanimit në periudhën protoqytetare. Në vendbanim nuk u gjetën gjurmë të arkitekturës.

Materiali arkeologjik i zbuluar është i kufizuar numerikisht dhe mjaft i fragmentuar. Ai përbëhet kryesisht nga qeramika e përdorimit të përditshëm, siç janë krateret, tasat, vorbat, çerepët etj. Krahas qeramikës u zbuluan disa objekte metalike prej hekuri dhe bronzi, një gur gri etj.

Qeramika në raport me gjetjet e tjera të kësaj periudhe zë vendin kryesor. Për sa i përket teknikës së punimit, veçohen dy grupe qeramike: qeramikë e punuar me dorë; qeramikë e punuar me çark. Në grupin e parë, në të cilin përfshihen krateret dhe çerepët, brumi që është përdorur për punimin e enëve është i papastër, ku jo rrallë vërehen grimca rëre, silici dhe mbeturina byku.

Enët e këtij grupi kanë parete mesatare dhe herë-herë të trasha. Në mes tyre vërehen enë me forma të pamodeluara saktë, por që dallohen për një pjekje relativisht të mirë. Për sa i përket zbukurimit të qeramikës, në shumicën prej tyre, zbukurimi është realizuar me gropëzim ose me vijëzime vertikale dhe horizontale, të cilat alternohen në raste të veçanta.

Qeramika e punuar me çark përfaqësohet nga tasat dhe vorbat. Ajo dallohet për sa i përket baltës, e cila është relativisht e pastër, me ngjyrë gri dhe gri në të zezë. Dekori më i preferuar në enët e këtij grupi është paraqitur me figura të thjeshta gjeometrike, të realizuara me teknikën e incizimit.

Përveç qeramikës së punuar me dorë dhe rne çark, e cila i përket prodhimit vendas, në shtresën e parë kulturore përfshihen disa objekte të importit, të cilat krahasimisht me ato vendase janë më të pakta si në sasi, ashtu dhe në llojshmëri.

Nga fragmentet e gjetura për f u përmendur janë disa funde dhe vegjë kilikësh, punuar prej balte me ngjyrë okër, lyer mbi sipërfaqe me breza verniku të zi mbi sfond të kuq. Për sa u përket formave të qeramikës, duhet thënë se format e plota të enëve mungojnë.

Ndërmjet formave më të përdorura dallojmë krateret, që në trajtat e tyre të përgjithshme imitojnë tipin lakonas, të riprodhuar nga poçaria vendase. Vorbat janë mjaft të ngjashme me variantin e parë të vorbave të tumës së Kënetës, datuar në sbek. VI-V para e.s.16. Po ashtu tasat që janë të ngjashëm me tasat e Kënetës e Romajës të datuar në shek. VI-V para e.s.17.

Qeramika e importit është mjaft e kufizuar. Përfaqësohet nga yegjë kilikësh dhe disa fragmente fundesh. Vegjët janë rrethore në prerje, ndërsa fundet janë unazore, paksa të ngritura. Mbi sipërfaqen e tyre është realizuar lyerja me vernik të zi mbi sfond të kuq të ngjashëm me një sërë gjetjesh të tilla në Kukës, Has e në përgjithësi në tërë trevën dardane. Ato datohen në shek. VI-V para e.s.18.

Objektet metalike janë të kufizuara. Në përgjithësi janë punuar prej hekuri dhe bronzi. Ndër format e konstatuara mund të përmendim gjilpërat dyshe të tipit omega me tipare të ngjashme, që ndeshen në Glasinac në shek. VI-V para e.s., ose të thjeshta.

Ngjashmëri të plota kanë ato me simotrat e tyre në varret e Kënetës, të datuara në shek. VI-V para e.s.19. Në këtë grup gjetjesh bën pjesë dhe një kapëse prej hekuri e ngjashme me atë të zbuluar në Çinamak në shek. VI-V para e.s.

Qyteza e Rosujës (Tropojë) është një vendbanim tjetër i kësaj periudhe20.Vendasit dhe sot e njohin këtë vendbanim me emrin Qyteza e Rosujës. Vendbanimi ka një pozitë dominuese dhe një horizont të gjerë shikimi mbi luginën e Valbonës. Pozicioni gjeografik i këtij vendbanimi lejonte komunikimin me zonat më të afërta e më të largëta, si me Shkodrën e Kosovën.

Janë këto faktorë gjeomorfologjikë e strategjikë që mundësuan zhvillimin e jetës në këtë vendbanim që nga fillimi i periudhës së hekurit të hershëm e deri në shek. IV-V pas e.s.
Në sajë të gërmimeve të kryera dhe të analizës së materialit të mësipërm arkeologjik, autorët kanë arritur në përfundimin se jeta në këtë vendbanim u zhvillua në periudhat e mëposhtme: fillimi i periudhës së hekurit – shek. V para e.s.; shek. IV-II para e.s.; shek. I para e.s.; shek.. IV pas e.s.; shek. IV-V pas e.s..

Nga gërmimet arkeologjike në sektorin D të këtij vendbanimi, shtresat kulturore të të cilit arrinin deri në thellësinë 2,40 m dhe përfaqësojnë periudhën e parë, shek. XI-V para e.s. që është dhe objekti i këtij punimi, rezulton se mbi tabanin prej dheu të ngjeshur pa gjetje, është shtresuar dheu argjilor, ngjyrë kafe në të kuqe.

Në të janë depozituar materiale qeramike tipike ilire, disa objekte prej guri stralli e kocke. Shtresa ka qenë prishur pjesërisht nga erozionet e përrenjve të mëvonshëm. Mbi sipërfaqen e kodrës’ janë ruajtur traktet e dy sistemeve të mureve të rrethimit, të cilët për sa i përket teknikës së ndërtimit dallohen nga njëri-tjetri, pasi njëri trakt është realizuar me mure me gurë të vendosur në të thatë, ndërsa tjetri me mure të lidhur me llaç gëlqereje.

Linjat e të dy mureve përputhen në anën perëndimore dlie në majën e ulët, si dhe në një pjesë anësore të krahut verior e lindor të qytezës. Të dyja mënyrat e ndërtimit kanë shfrytëzuar murin natyral e shkëmbor të majës më të lartë të qytezës.

Për periudhën e parë (fillimi i epokës së hekurit gjer në shek V para e.s.), nuk ka shenja të qarta. Vetëm një trakt muri i zbuluar në sektorin D duhet të jetë mbeturinë e kësaj kohe, por, siç vërehet, është rimarrë në përdorim në periudhat e mëvonshme.

Ky trakt ka ngjashmëri me vendbanimin e fortifikuar të Dajçit të rrethit të Hasit, të cilin e kemi datuar po në hekurin e hershëm21. Në mbështetje të këtij mendimi është madhësia e gurëve, forma jo gjithnjë e mirëpërcaktuar dhe vendosja e tyre në Rosujë në shtresën ku fillojnë materialet e fillimit të jetës në këtë vendbanim.

Në kuadratin X të sektorit D është zbuluar pjesa e një ndërtese, për të cilën autorët janë shprehur se mund të ketë pasur karakter kulti22.

Dheu që ishte në enë, ashtu si edhe dyshemeja, u gjet me gjurmë të shumta djegieje. Në një analizë të kujdesshme, duke u bazuar në përmasat e vogla të ndërtesës, e cila zinte një sipërfaqe prej 5 m katrorë, në urnën dhe mungesën e objekteve të tjera në dyshemenë e kësaj “shtëpize”, gjykojmë se kjo ka pasur karakter kulti, ndoshta si një shenjë e mbrojtjes së ndërtesës nga shpirtrat e këqij.

Gjetjet arkeologjike të kësaj periudhe ishin të pakta. Janë gjetur fare pak vegla pune prej stralli dhe një pjesë e vogël çekiçi guri. Më e pranishme është qeramika, edhe kjo numerikisht e kufizuar në krahasim me periudhat e mëvonshme. Qeramika është punuar pa çark, përgatitur nga baltë e një cilësie jo shumë të arrirë, e cila ka në përmbajtje gurë të vegjël e thërrmija kuarci.

Në këtë grup vërehen disa ndryshime prej formave të enëve të Gajtanit. Këtu vendin e parë e zë forma e enëve me pjesën e sipërme konike e buzë të drejta, kurse tasat me buzë të trashësuara në prerje, me formë trekëndëshe në Gajtan ndeshen shpesh në këtë periudhë.

Veglat e punës dhe qeramika kanë ngjashmëri me gjetjet e njëkohshme të Gajtanit. Nga ana tipologj ike ngjashmëri vihen re dhe me krahina të tjera në veri e jug të Shqipërisë. Ato dëshmojnë se kjo qendër është banuar që në fillim të mijëvjeçarit të fundit para e.s.

Siç shihet vendbanimet e epokës së hekurit të hershëm njihen përmes të dhënave të ofruara nga vendbanimi i fortifikuar i Dajçit, Gradishta e Bardhocit, Qyteza në Kodrën e Pecës, Qyteza e Rosujës.
Gjurmë të kësaj epoke janë konstatuar dhe në vendbanimin shpellor të Dajçit dhe Qytezën në Bjeshkën e Krumës. Një pjesë e këtyre vendbanimeve kanë një vazhdimësi kulturore dhe në epokat e mëvonshme antike dhe mesjetare.

Vendbanimet e epokës së hekurit të hershëm janë vendosur kryesisht në kodra relativisht të ulëta, pranë tarracave lumore, jo shumë larg fushave pjellore. Prania e tyre është e lidhur më së shumti, me sa duket, me ekonominë bujqësore dhe peshkimin (Gradishta e Bardhocit dhe Kodra e Pecës).

Një kategori më vete përbëjnë vendbanimet e vendosura në zona të larta malore, të lidhura me veprimtarinë blegtorale (Maja e Murit dhe Rosuja). Me të drejtë prof. Edi Shukriu këto vendbanime të tipit kodrinor, të vendosura në kodra të ulëta apo maja të larta, i përcakton varësisht nga baza e tyre ekonomike23.

Vendbanimet kodrinore dhe malore karakterizohen nga fortifikime të realizuara me një ose dy radhë gurësh të lidhur në të thatë, siç janë Maja e Murit (Dajç). Vendbanime të tilla janë të ngjashme me vendbanimet e epokës së hekurittë Marshejës dhe Ganjollës (Shkodër), të Kalasë së Trajanit dhe Trenit (Korçë), të vendbanimit të Lleshanit(Elbasan)etj.

Gjithsesi ,materiali arkeologjik i vendbanimeve të epokës së hekurit të kësaj treve nuk është i mjaftueshëm, pasi akoma në një pjesë t ëmirë të tyre nuk janë kryer gërmime arkeologjike. Pa mëdyshje, kërkimet e gërmimet arkeologjike në ketë trevë ilire të Dardanisë në të ardhmen do të plotësojnë gjithnjë e më mirë tablonë historiko-kulturore të këtyre vendbanimeve të epokës hekurit

Shtëpija e Nexhmije Hoxhës mbushet me komunistë, për 110-vjetorin e Enverit

Dje, 110 vjet më parë, lindi Enver Hoxha. Me këtë rast, disa komunistë janë mbledhur në shtëpinë e Nexhmije Hoxhës, për të festuar

Në shtëpinë e saj kanë shkuar Muharrem Xhafa, kryetar i Partisë së Punës së Shqipërisë dhe Kiço Mustaqi, ish-ministri i Mbrojtjes. Pas tyre shihen edhe djali i Enverit, Iliri, si dhe nipi i ish-diktatorit, Ermal Hoxha, që vetëm pak javë më parë u lirua nga burgu.

“Sot, me 16 tetor 2018, KQ i PPSH dhe PK 8 Nentori organizuan te Varri i shokut Enver Hoxha nje veprimtari jubilare me rastin e 110 vjetorit të lindjes se tij!

Merrnin pjesë komunistë e enveriste, patriote nga Tirana, Durresi, Vlora, Gjirokastra, Saranda, Elbasani, Lezha, Dibra, Kukesi etj. Merrte pjese edhe shoku Ilir Hoxha, djali i shokut Enver me te birin

Pas vendosjes se kurorave me lule e tufave me lule, fjalen e hapjes e mbajti shoku Qamil Imeri. Fjalen e rastit e mbajti shoku Bardhyl Hazizaj!

Ne emër të shoqes Nexhmije Hoxha e te familjes Hoxha pershendeti shoku Ilir Hoxha. Pastaj folen edhe shoket Muho Asllani, Nazer Kongjini e Preng Çuni.

Per te pranishmit u shtrua nje koktej, ku folen shoket Kiço Mustaqi, Shpresa Bajraktari, Laver Stroka, Xhavit Lashi, Luan Kondi, Muharrem Xhafa e te tjere.

Atmosferen entuziste e ngriten me lart kenget per shokun Enver, kenget partizane e revolucionare. Pastaj u be nje vizite nderimi ne familjen e shoqes Nexhmije Hoxha”, thuhet ndërkohë në njoftimin e komunistëve, për ceremoninë e djeshme.(TemA)

Biseda erotike mes profesorëve dhe nxënëseve në medrese (video)

Dyshohet se profesorët në medrese kanë kryer marrëdhënie seksuale me nxënëset e tyre. Është institucion arsimor që udhëhiqet nga Bashkësia Islame e Kosovës. Në të mësohet Kurani dhe lëndët e tjera fetare. E mes tjerash aty hoxhollarët ligjërojnë edhe për moralin që duhet të ketë një besimtar i fesë myslimane.

Por, duket se ky moral nuk vlen për disa nga profesorët në këtë medrese. Emin Behrami, profesor shumë vjeçar në medresenë Alauddin, ka denoncuar publikisht ish kolegët e tij, duke treguar në emisionin Frontal se profesorët kanë kryer marrëdhënie seksuale me nxënëset e tyre.

E për këtë çështje janë disa nxënëse të medresesë që kanë rrëfyer në lidhje me akuzat që Behrami i bëri në emisionin Frontal. Një nxënese, emri i të cilës është i njohur për redaksinë, në deklaratën e nënshkruar dhe me numër të letërnjoftimit, thotë të jetë ngacmuar seksualisht nga profesori.

E një nxënëse tjetër ishte ngacmuar seksualisht po ashtu nga Shemsi Rrahimi në veturën e tij gjatë udhëtimit për në Medrese. Por, sipas deklaratës së një nxënësi nga Mitrovica, kishte edhe raste kur në të njëjtën kohë profesori Bahri Simnica dhe një nxënës e kishin shfrytëzuar seksualisht një medresiste.

Emisioni Frontal ka arritur të sigurojë edhe një bisedë ndërmjet një nxënëseje dhe kryetarit të BIK në Vushtrri, Shemsi Rrahimi. E profesori Shemsi kishte tentuar ta fshihte këtë bisedë, duke kërcënuar nxënsin që posedonte këtë bisedë elektornike. Ai kishte kërcënuar me vrasje nxënësin e tij dhe profesorin Emin Behrami.

LDK-ja paralajmëron rrëzimin e Qeverisë javën e ardhshme

Javën e ardhshme mund të nis mbledhja e nënshkrimeve për mocionin për rrëzimin e Qeverisë Haradinaj. Deputeti i LDK-së, Ismet Beqiri thotë për RTV Dukagjinin se janë duke siguruar edhe votat e deputetëve të pakënaqur të koalicionit qeverisës

Beqiri thotë se po punojnë çdo ditë për t’i bërë numrat për rrëzimin e kësaj Qeverie. Ai u shpreh se janë të gatshëm të marrin hapin për të quar vendin në zgjedhje përmes mocionit të votëbesimit në Kuvendin e Kosovës.

Sipas Beqirit, Qeveria Haradinaj që nga fillimi ka qenë e pakicës. Pos opozitës LDK-ja thotë të ketë siguruar edhe votat e deputetëve të pakënaqur të pushtetit.

“Nuk mund të bëjë publike se me kënd (do ta rrëzojmë qeverinë), por përpos opozitës që ka gatishmërinë, që ne besojmë se të gjithë opozitarët janë të gatshëm, atëherë mbeten disa deputetë tjerë që janë të pakënaqur me këtë mënyrë të qeverisjes”, tha zyrtari i LDK-së, përcjell Telegrafi.

LDK- ka kohë qe ka nisur mobilizimin e degëve të saj që të bëhet gati për zgjedhjet e mundshme, por ka lënë mundësinë e hapur se emrin potencial për kandidat për kryeministër pos Isa Mustafës, e Avdullah Hotit, ta caktojnë më vonë, duke mos përjashtuar mundësinë që të jetë edhe ndonjë person tjetër.

“Është në vendim të organeve të partisë të nominoj kandidatin për kryeministër. Fatbardhësisht LDK-ja ka potencial për t’i dalë kësaj pune me sukses. Edhe Isa Mustafa i është rikthyer punës dhe detyrave dhe besojmë se shumë shpejt ai do të jetë në funksion me kapacitet të plotë”, deklaroi Beqiri.

Sipas burimeve të RTV Dukagjinit javën e ardhshme mund të paraqitet një mocion mosbesimi ndaj Qeverisë Haradinaj. Sipas kushtetutës së Kosovës Mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë ngrihet me propozimin e një të tretës (1/3) e të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës.

Mocioni i mosbesimit vihet në rendin e ditës në kuvend, jo më vonë se pesë ditë e jo më herët se dy ditë nga data e parashtrimit të tij.

Nëse ndryshon ligji për FSK-në, rishikohet angazhimi i NATO-s në Kosovë

Kuvendi i Kosovës do të procedojë ligjin për shndërrimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) në ushtri, por pa ia ndryshuar asaj emërtimin. Ky ndryshim mund ta detyrojë NATO-n të rishikojë angazhimin e vet në Kosovë

“U përket autoriteteve të Kosovës që të vendosin për ndryshimet në mandatin dhe strukturën e FSK-së. NATO përkrah FSK-në nën mandatin aktual. Nëse mandati ndryshon Këshilli i Atlantikut Verior do të rishikojë nivelin e angazhimit të NATO-s në Kosovë”, deklaron një zyrtar i NATO-s i pyetur nga Deutche Welle.

Në pyetjen se cilat mund të jenë këto ndryshime, organiznata më e fuqishme botërore shpejgoi se ato nuk mund të parashikohen tani. “Ne nuk mund të parashohim vendimet e Këshillit të Atlantikut Verior”, dekalron zyrtari.

Këshilli i Atlantikut Verior është forumi më i lartë vendimmarrës i Aleancës së Atlantikut Verior e krijuar qysh në vitin 1949 dhe “vendimet e këtij këshilli janë shprehje e vullnetit kolektiv i të gjithë vendeve anëtare të aleancës, pasi vendimet bëhen në bazë të unanimitetit dhe pajtimit të përbashkët”, shkruhet në nenin IX e Traktatit të Atlantikut.

Transformimi i FSK-së në ushtri ka qenë një çështje e debatuar në radhët e institucioneve të Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, pasi kjo e fundit ka kërkuar që këto ndryshime të bëhen në nivelin e Kushtetutës së Kosovës, gjë për të cilën kërkohet edhe aprovimi i pakicave duke përfshirë edhe Grupin Parlamentar (GP)Lista Serbe.

Për shkak të kundërshtimit të GP Lista Serbe ndryshimet kushtetuese kanë qenë të pamundura. Kështu të enjten (18.10) do të vendosen në votim tre ligje, që kanë të bëjnë me FSK-në.

Më herët gjatë një vizite në Prishtinë, komandanti Forcave të Përbashkëta Aleate të NATO-s në Napoli, James Foggo, pati thënë: “Aleanca e NATO-s dhe Këshilli i Atlantikut Verior ishin këtu para disa muajsh dhe ata e bënë shumë të qartë se për NATO-n, nëse bëhet transformimi i FSK-së në Ushtri të Kosovës, kjo duhet të realizohet pas ndryshimeve kushtetuese”, pati thënë gjenerali Fogo.

Rishtasi edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj edhe kryeparlamentari Kadri Veseli kanë thënë se ata e kanë përkrahjen e Sekretarit të Mbrojtjes së SHBA-së për këtë transformim.

“Kosova e ka përkrahjen e Amerikës për Ushtrinë e Kosovës. Kjo është konfirmuar nga sekretari i Mbrojtjes James Mattis. E kemi bekimin e Amerikës për Ushtrinë”, është shprehur Haradinaj, duke përsëritur se “kjo do t’i kontribuojë paqes në rajon”.

Nga ana tjetër Serbia zyrtare dhe deputetët e Listës Srpska në Kuvendin e Kosovës vazhdojnë ta kundërshtojnë këtë. Ministri serb i Mbrojtjes, Aleksandar Vulin, pati deklaruar se “në Kosovë mund të ketë vetëm një forcë të armatosur, e ato janë forcat paqeruajtëse të KFOR-it, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Derisa Këshilli i Sigurimit i OKB-së nuk ndryshon vendimin e tij kështu do të jetë edhe për Serbinë”, citojnë mediet në Serbi, ministrin serb të Mbrojtjes.

Limaj: Vendi nuk do të mbetet i bllokuar, do të gjejmë zgjidhje qoftë edhe përmes zgjedhjeve

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, tha se Kosova duhet të trajtohet si shtet i barabartë nga BE-ja dhe jo si deri më tash në krahasim me vendet tjera të rajonit, ndërsa hodhi poshtë mundësinë e negocimit për ndarjen e Kosovës

Ai këto komente i bëri gjatë një takimi me struktura drejtuese të Nismës Socialdemokrate në Vushtrri, Mitrovicë dhe Leposaviq. Limaj ka thënë se objektivet e Qeverisë së Kosovës për këtë vit janë liberalizmi i vizave, anëtarësimi në Interpol dhe formimi i Ushtrisë së Kosovës. Ai tha se shpreson se sa i përket anëtarësimit në Interpol pritet të ketë lajme të mira në muajin nëntor, derisa sipas tij formimi i ushtrisë është punën e kryer.

“Kjo çështja e Interpolit dhe liberalizimit të vizave, ne jemi seriozë aq sa jemi sa mos me u lëshuar në aventurë e me fol për diçka që nuk është në dorën tonë. Nuk jemi ne ata që vendosim datën, është dikush tjetër dhe nuk mund të bëjmë hajgare me njerëzit me thënë se do të bëhet këtë ditë apo atë ditë… Presim sa më shpejt liberalizimin e vizave… Unë besoj se kjo çështje do të përmbyllet shpejt… Te Interpoli është angazhim i mjaftueshëm dhe shpresoj që në nëntor të kemi lajm pozitiv, por ka ende shumë punë. Te çështja e ushtrisë është çështje e mbyllur. Nesër në parlament do të jenë në lexim të parë ligjet që FSK-në e shndërrojnë në Ushtri të Kosovës”, tha ai.

Limaj tha se Kosova duhet të trajtohet si shtet i barabartë nga BE-ja dhe jo si deri më tash në krahasim me vendet tjera të rajonit, ndërsa hodhi poshtë mundësinë e negocimit për ndarjen e Kosovës.

“Ne shkojmë në dialog, ne besojmë se duhet të gjendet rruga të mbyllen çështjet e hapura mes vendeve fqinje… por asnjëherë dhe në asnjë rast nuk marrim pjesë në tavolinën e bisedimeve të cilat janë në dëm të shtetit tonë… Atje shkojmë me shumë kërkesa që ka Kosova. Deri më tash është shkuar me duar në xhepa, ose me letër të bardhë. Ne po përgatitemi që atje të shkojmë me disa tema, për Brukselin veç për Serbinë veç… Dhe aty ku qitet në tavolinë tema që mund të qitet tema e ndarjes së Kosovës, kurrë ne nuk do të jemi pjesëmarrës dhe kurrë ajo nuk do të ndodhë”, tha ai.

Kreu i Nisma tha se nëse subjektet politike iu ikin përgjegjësive për shtetin, një gjë të tillë nuk do ta bëjë edhe subjekti që ai drejton, qoftë edhe përmes zgjedhjeve. “Nëse këto grupe nuk i hapin rrugëdalje vendit, Nisma do të dalë me një rrugëzgjidhje, por vendi nuk do të mbetet i bllokuar. Zgjidhje duhet dhënë vendit, qoftë edhe përmes zgjedhjeve”, u shpreh ai.

Ndërsa, kryetari i Këshillit Kombëtar të Nisma Socialdemokrate, Jakup Krasniqi, pati një porosi se si do të bëhet mirë për të gjithë qytetarët në Kosovë.

“Drejtësia sociale, solidariteti janë krijuar edhe në vendet më të zhvilluara të kontinentit tonë për të forcuar shtetet e së drejtës. Neve na duhet shumë shteti i së drejtës. Nuk jemi të kënaqur me nivelin e të drejtës së shtetit, por kjo nuk do të thotë të mos e duam shtetin tonë, por ne duhet ta duam një shtet të drejtësisë sociale, ku sundon rendi dhe ligji, ku arsimin e ka të zhvilluar, ku secili qytetar e ndien veten mirë. Neve na vjen keq që ende nuk e kemi arritur këtë shtet që secili qytetar ta ndiej veten mirë dhe ta sheh perspektivën e vet në vendin e vet… Do të bëhet mirë për të gjithë kur angazhimi bëhet për ta ndryshuar gjendjen ekonomike, sociale dhe ekonomike”, tha Krasniqi.

Sekretari i përgjithshëm i Nisma, Bilall Sherifi, kërkoi angazhim më të madh të anëtarësisë për fuqizimin e kësaj partie, duke thënë se pa rritje organizative brenda partisë nuk mund të ketë shpërthim në numrin e votave.

“Nisma është një nga partitë e cila ka një rritje dhe stabilitet, dhe ka ofertë më të mirë se të tjerët… Të detajizojmë idetë dhe projektet tona të përbashkëta për të ardhmen, një retrospektivë si kemi ardhur deri këtu, si e kemi gjendjen tash dhe kah do të shkojmë për të vijuar rritjen e Nismës”, tha Sherifi.

Ndërsa, kryetari i Degës së Nisma në Vushtrri, Abdullah Vojvoda, ka folur rreth të funksionimit të kësaj dege në Vushtrri, duke thënë se programi i Nismës ka ndryshuar kostelacionin e forcave politike në zgjedhjet e fundit komunale.

“Nuk mund pa e përmendur edhe ndihmën e madhe për qytetin e Vushtrrisë në kontekstin e zhvillimit ekonomik të saj dhe përmbushjes së programit politik të prezantuar në zgjedhje nga Nisma, e që është projekti ekonomik që do të jetësohet së shpejti, projekt ky që do t’i sjellë Vushtrrisë një mijë vende të reja pune”, tha ai. /KP/

Diplomati i parë që bëri bashkë Kosovën e Serbinë flet pro “korrigjimit të kufijve”

Forumi i Sgurisë në Beograd që ka filluar të mërkurën duke mbledhur në kryeqytetin serb figura të rëndësishme të politikave të sigurisë rajonale por edhe të Bashkimit Evropian, duke hedhur në diskutim shumë probleme të sigurisë në Ballkan, por kryetema ka qenë siguria e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës

Në ditën e parë, në panelin e pasditës, panelist kryesor ka qenë diplomati britanik i njohur shumë për punën e tij në Ballkan sidomos në raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Robert Cooper ka qenë ndërmjetës në emër të BE-së në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që filloi në vitin 2011.

Ai ka folur për situatën e tanishme të dialogut që ka kaluar nga teknik në politik mes dy vendeve, duke thënë se është ndjerë i irrituar me komentet negative për idenë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë.

“E di që ideja e ndryshimit të territoreve është një temë që nuk është dëgjuar më parë, por jam i irrituar me komentet negative tepër të panevojshme mes dy vendeve, madje pa qenë fare ide. E di që është tepër e vështirë që kjo të arrihet por mendoj se nuk duhet t’i ndalojmë me aq vrull që ta bëjnë këtë”, ka thënë Cooper, në këtë Forum ku është i pranishëm edhe Insajderi.

Në pyetjen e gazetarit të Insajderit, nëse ideja e korrigjimit të kufirit është e ngutshme, Cooper ka thënë se është e rëndësishme që të dy liderët, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi dhe ai serb Aleksandar Vuçiq janë duke biseduar për një fund të dialogut.

“Duhet t’i japim kohë, para se tu thojmë se kjo ide nuk bënë. Edhe pse kjo ide, tash për tash është vetëm e Kosovës. Serbia nuk ka folur diçka konkret për këtë ide. Megjithatë është inkurajuese që këta dy liderë që kanë qenë në konflikt të armatosur mes vete po flasin për tema serioze. Kjo është pozitive”, ka thënë Cooper. /Insajderi.com

Reagim i Thaçit: Tabunë e theu Vasfije Goodman, jo Vasfije Krasniqi!

Analisti Jusuf Thaçi përmes një shkrimi në “Facebook”, ka reaguar ashpër ndaj shoqërisë kosovare për rastin e Vasfije Krasniqi- Goodman, shkruan Gazeta Blic. Sipas tij tabunë theu Vasfije Goodman, jo Vasfije Krasniqi

Sipas tij është e kot të shpallet Vasfija heroinë e Kosovës e e shoqërisë kosovare.Ai madje e quajti popullin e Kosovës si ultra-hipokrit. Thaçi ka thënë se rreth 20 mijë gra të dhunuara gjatë luftës në Kosovë, të cilat, janë në mesin tonë, në familjet tona, në shoqërinë tonë, në shtetin tonë hezitojnë të flasin publikisht. Kjo sipas tij ndodh pikërisht sepse shoqëria kosovare po ‘i mbytë’ këto gra.“…Prandaj u desh një grua me mbiemrin Goodman, që jeton në një familje, shoqëri e shtet tjetër për ta thyer tabunë e për ta rrëfyer publikisht tragjedinë e vet të dhunimit seksual”, ka thënë Thaçi.

Shkrimi i plotë i Thaçit:

Tabunë e theu Vasfije Goodman, jo Vasfije Krasniqi!O popull ultra-hipokrit i Kosovës,Kot e shpalle Vasfijen heroinë të Kosovës e të shoqërisë kosovare! A nuk mendove për një moment përse e para grua që rrëfeu publikisht, me zë e figurë në televizion, tragjedinë e saj të dhunimit seksual nga serbët gjatë luftës në Kosovë ishte një grua që pas mbiemrit të vajzërisë Krasniqi, e kishte mbiemrin e bashkëshortësisë Goodman?!Vlerësohet se në Kosovë janë rreth 20 mijë gra të dhunuara gjatë luftës në Kosovë.

Të gjitha këto jetojnë në mesin tonë, në familjet tona, në shoqërinë tonë, në shtetin tonë. Asnjëra nga këto nuk foli e nuk flet publikisht në televizion, madje as në rrethe të ngushta familjare e shoqërore, për tragjedinë e tyre. Nuk e bëjnë këtë sepse jetojnë në një familje, shtet e shoqëri vërtet-mbytëse, gojë-mbyllëse, paragjykuese, diskriminuese, damkosëse, refuzuese, shantazhuese, kërcënuese dhe ndëshkuese ndaj të gjitha atyre viktimave të dhunimit seksual, të cilat do të mund të merrnin guximin për ta pasqyruar publikisht tragjedinë e tyre.Prandaj u desh një grua me mbiemrin Goodman, që jeton në një familje, shoqëri e shtet tjetër për ta thyer tabunë e për ta rrëfyer publikisht tragjedinë e vet të dhunimit seksual.

E bëri këtë sepse ajo jeton në një familje, shtet e shoqëri tjetër, e cila është e lirë nga të gjitha ato cilësi e vese që u sipër-përmenden. Sepse ai shtet, ajo familje e shoqëri e pranon dhe e gëlltit “turpin” e të qenit viktimë e dhunës seksuale për hir të të vërtetës dhe drejtësisë.

Sepse ai shtet, ajo familje e shoqëri nuk e viktimizon viktimën për herë të dytë duke e refuzuar, damkosur e anatemuar. Sepse ai shtet, ajo familje e shoqëri nuk e konsideron me dinjitet të cenuar një viktimë, e cila është dhunuar kundër dëshirës e vullnetit të saj.Për më tepër, o popull ultra-hipokrit, ju i keni përkrahur e vazhdoni t’i përkrahni ata që në emër të Kosovës duan t’ia falin serbëve e Serbisë këto krime. Ju asnjëherë nuk keni kërkuar nga ata që i keni votuar, e të cilët e përfaqësojnë shtetin e Kosovës, që zyrtarisht të kërkojnë nga Serbia dënimin e kriminelëve që kanë kryer këto krime, kërkim-falje zyrtare e publike nga shteti serb për këto krime dhe dëmshpërblimin e viktimave të këtyre krimeve nga shteti serb.Pra, o popull ultra-hipokrit i Kosovës,Kot rrahni gjoks në dërrasë-gjoksin e skuqur nga rrahagjokset për vlerat e meritat e të tjerëve. Po të ishte për vlerat e meritat tuaja, dërrasë-gjoksi juaj do të ishte i virgjër, i paprekur nga rrahagjokset. Mos mashtroni e mos u vet-mashtroni! Tabunë e theu Vasfije Goodman, jo Vasfije Krasniqi!

Shpifja, beteja e gabuar!

Nëse do të rregullohej puna e shpifjes me paketë – do t’ia vlente të paguanim edhe një taksë nëse na premtohej jeta në një ambient ku nuk ka shpifje, thashetheme, gënjeshtra, fyerje, tallje, përqeshje

Bga Lutfi Dervishi

Kjo është bota ideale. Bota reale është pak a shumë ajo që parashikonte Aldous Huxley në vitin 1931 kur shkroi novelën ““Bota e re e marrosur”

Huxley, ndryshe nga bashkekombesi i tij George Orwell që në vitin 1948 shkroi romanin e famshëm “1984”, ku parashikonte një shoqëri që do të ndalonte informacionin- ishte më profetik, – Huxley thoshte se jo vetëm që nuk do të ndalohej informacioni, por do të ketë cunam informacioni.

Orwell thoshte se e vërteta do të ndalohet, Huxley thoshte se e vërteta do të zhytet në oqeanin e kotësisë. Orwell parashikonte që individi do të torturohet , Huxley thoshte se “tortura” do të injektohet përmes kënaqësisë.

Përpjekja e qeverisë për të ndaluar shpifjen me paketë i ngjan përpjekjes së laboratorit më të mirë britanik që nuk arriti të ndaj dot “sinjalin” nga zhurma babale.

Të merresh me median sot është një nismë shumë e guximshme. Media nuk është ajo që ka qenë. Nuk është e lehtë të japësh përgjigje për pyetjen: kush është media? Kush është gazetar?

është gazetar gazetari tradicional që beson se do të ndryshojë botën me punën e tij, ndërkohë që bota po ndryshon vetë me një shpejtësi marramendëse?

është gazetar çdo njeri me celular në dorë që prodhon tekst, foto video apo kombinim të tyre?
është gazetar, moderatori/moderatorja e njohur që të mahnit me pyetje të tipit: çfarë mendon për… kohën/raketat/babalen/rrugën e kombit/FMN/lTrump/Shkollën etj etj etj?

është gazetar ai/ajo që (sipas zëvëndësministrit të brendshëm) është vënë në shërbime të bandave kriminale rivale? është gazetar këngëtarja e njohur që ka miliona klikime në you tube? është gazetar/e kryeministri? Kryetari i Partisë? Ministri? apo kryebashkiaku që raportojnë për veten përmes medias sociale?

është gazetar – ai/ajo që i shërben si kamarjer/kamarjere pushtetit të radhës? është gazetar ai i marri që nuk e dëgjon njeri në shtëpi, që e tallin në lagje, por që jep leksione në ekran? është gazetar ai që punon me “qera” në këtë profesion?

është gazetar ai që punon në televizion kombëtar dhe ka 3 muaj pa marrë rrogën? është gazetar ai i marrëdhënieve me publke që informacionin e paketon si lajm dhe do ta shesë përmes televizionit?

është gazetar/e ai/ajo që ka alergji nga e vërteta? Situata në lidhje me meidan ka ndryshuar dhe jo vetëm në Shqipëri. Opinioni publik nuk ndikohet më vetëm përmes medias tradicionale dhe gazetarëve, por edhe prej rrjeteve sociale. Fuqia e individëve të pafuqishëm deri dje që shprehin lirshëm mendimet e veta është gjithnjë në rritje. Aty ku media tradicionale mërmërit, media e re ulëret dhe shpesh me të drejtë.

Për shkaqe historike ne nuk jemi ende shoqëri informacioni, por jemi shoqëri thashethemi. Kemi frikë të lexojmë të vërtetën sepse druajmë se do të na ndryshojë mendje. Më lehtë besohet thashethemi më i pabesueshëm se e vërteta që të zë sytë.

Nuk ka rast të dytë në kontinent që në “prime time” çdo natë të kesh nga 10 programe me politikë. Nëse “politika” do të eksportohej ne do të ishim vendi parë eksportues në glob.

Ata që zotërojnë median (tradicionale) sot nuk janë filantropë që i kanë zënë ethet e dashurisë për të treguar ngjarjet e ditës dhe historinë, ata i kanë zënë ethet e parasë dhe median e kanë për të bërë më shumë pare, për të ushtruar më shumë pushtet, për të dëshmuar më shumë vanitet!

Në epokën e cunamit të informacionit, të lajmeve të rreme e të post truth (rastit kur nuk kanë rëndësi faktet, por çfarë emocioni shkakton me “argumentat” e tua) – beteja me shpifjen i ngjan pak betejës me mullinjtë e erës. (Megjithëse sot mullinjtë e erës janë burim i pastër energjie)

Shpifja e ka përgjigjen në ligjin ekzistues. Ajo çfarë vlen off line, vlen edhe on line. Një vendim i mirë gjykate, një vendim që merr në konsideratë dhe peshon të drejtën e informacionit, të drejtën për jetë private dhe interesin publik, shërben më shumë se 100 kode etike. Ligji shpifjes nuk është vetëm për median. Media është lule krahasur me…politikanët apo jo?!

Kodi etik i gazetarëve ( i ripunuar së fundmi) është mjaft i qartë në deontologjinë e profesionit, por ndikimi i tij në praktikë i ka ngjarë efektit që kishte dikur urdhëri i oficerit ndaj ushtarit një ditë para se ky i fundit të lirohej nga ushtria.

Shqipëria ka mbi 20 gazeta të përditshme, 56 televizione, mbi 200 kabllorë, mbi 700 portale, mbi 1.8 milionë llogari facebook. Dhe gjithë këto operatorë mediatik – janë në një treg që nuk funksionon si treg.

Sigurisht kryeminiitri dhe qeveria mund të bëjnë shumë për lirinë e medias. Rastet e dhunës ndaj gazetarëve duhen hetuar me shpejtësië me përparësi dhe duhet dërguar sinjali i qartë që me gazetarët nuk bëhet shaka.

Kryeministri do të jepte një kontribut të madh për lirine e gazetarëve nëse nuk do të shkonte në asnjë televizion nëse inspektoriati i punës nuk do të çertifikonte që gazetarët janë me kontrata dhe paguhen rregullisht. Ka tv që qëndrojnë hapur vetëm për të patur në studio kryeministrin /ministrin e radhës.

Kryeministri do të ndihmonte shumë në lirinë e medias nëse do të jepte një urdhër të qartë që mos zbatimi i ligjit për të drejtën e informimit (një nga ligjet më të mira që kemi) është krim i ndëshkueshëm.

Kryeministri do të ndihmonte në pastrimin e diskursit publik nëse në Parlament, ata që ka nën hyqëm të zbatojnë kodin e etikës dhe të kenë minimumin e njerëzillëkut në komunikimin publik.

Shpifja është pjesë e lirisë së shprehjes- JO e lirisë së medias.

Kryeministri është në detyrën e lartë edhe për të duruar. Ka plot që e konsiderojnë lirinë e medias si “leje gjuetie”, por teprimet në lirinë e medias janë çmimi që një shoqëri paguan për të qenë e lirë.

Media ka kusuret e veta, por më mirë një media që “shpif” se një qeveri që kumton se çfarë është e vërtetë dhe çfarë është e gënjeshtër?!

Skenari Huxley nuk luftohet me “skenarin orëellian”. Nuk ka nevojë për ndalime të reja. Ka nevojë për shtet ligjor që funksionon. E fillon dot i pari kryeministri? E nis dot me hapin e parë- ndarjen/distancimin nga oligarkët e medias që rrënojnë rregullat e profesionit për ca para buxheti më shumë?!

Haki Abazi i kërkon falje Vasfije Krasniqit, kritikon ashpër Edita Tahirin

Analisti Haki Abazi ka reaguar pas rrëfimit për herë të parë të Vasfije Krasniqi – Googman e cila ishte viktimë e përdhunimeve të ushtrisë serbe, gjatë luftës së fundit në Kosovës

Abazi në një postim në Facebook, ka thënë se të gjithë janë të dobët para Vasfijes, duke i kërkuar falje asaj, që deri më tani dhuna ndaj femrave shqiptare, nuk është kthyer në drejtësi.

Abazi ka kritikuar këtu edhe ish-kryenegociatoren e Kosovës Edita Tahiri, për të cilën ka thënë se më shumë është kujdesur për “pamjen e saj” se sa për “drejtësinë për femrat e dhunuara dhe krimet serbe në Kosovë”, përcjell Bota sot.

Postimi i plotë i Abazit:

Te gjithe jemi te dobet para teje, te gjithe jemi pak dhe te vegjel para teje. Kerkoj falje qe ne nuk kemi insitucione qe dhunen ndaj teje dhe mijera femrave tjera nuk e kane kthy ne drejtesi.

Me vjen keq qe Edita Tahiri ka qene me e bregosur per pamjen e saj se sa drejtesine per femrat e dhunuara dhe krimet qe jane bere. Kerkoj falje qe e gjithe makineria insitucionale eshte e mberthyer ne hajni e ka injoru faktin qe Serbia na ka borgj dhe ate borgj duhet paguar duke kerkuar falje, duke ndertuar memorialin per viktimat e holokaustit Shqiptar ne mes te Beogradit per te gjitha krimet qe ka bere nder gjenerata.

Vasfije, te falenderohem ty pafundesisht qe ke dale mbi ne dhe ju ke hapur syte me gisht te gjthe atyre qe kane marre pafund fonde ne emer te viktimave dhe asnjehre per 20 vite nuk kane bere as gjene me te vogel per te ofruar ngrohtesine, solidaritetin dhe perkrahjen per ato qe kane vuajtur nga dhuna.

Serbia ka perdorur dhunen per te na nenshtruar, ti nuk je nenshtruar por ata qe ka qene dashur te jene zeri yt jane nenshtruar dhe te nenshtruar jane edhe sot.

Ti atehere doje te vdisje me nje plumb, ne si shoqeri do te donim te vdisnim me nje plumb sot.

Perjetesisht respekt per madheshtine tuaj.