Lajme

Më 2017 Komuna e Prishtinës shpenzoi vetëm 57 për qind të buxhetit, Auditori gjeti edhe shkelje tjera

Komuna e Prishtinës, gjatë vitit 2017, kishte shpenzuar vetëm 57 për qind të buxhetit për investimet kapitale. Për vitin e kaluar, buxheti final i investimeve kapitale ishte mbi 31 milionë, derisa ishin shpenzuar rreth 17 milionë, raporton KTV

Auditori i Përgjithshëm në Raportin për vitin 2017 ka vlerësuar se ky realizim i Komunës paraqet një
performancë më të dobët në krahasim me vitin paraprak.

Për më tepër, sipas ZAP-it, trendi negativ paraqitet që nga viti 2015 dhe se ekzekutimi i ulët lidhur me investimet kapitale është sfida kryesore, me të cilën përballet komuna.

Organizatat që monitorojnë punën e Komunës thonë se raporti i auditimit nuk dallon shumë me atë të vitit të kaluar.

Arsyet për një ekzekutim kaq të ulët të buxhetit që Komuna i ka dhënë ZAP-it lidhen me vonesat në realizimin e projekteve, inicimin dhe lidhjen e kontratave me vonesë.

Auditori, në anën tjetër, rekomandon Kryetarin e Komunës që të ndërmarrë një vlerësim sistematik të arsyeve për nivelin e ulët të ekzekutimit të këtij buxheti dhe të rishikohet Performanca buxhetore në baza mujore.

Ndërkohë, ZAP- i, në nëntë raste, ka gjetur se Komuna e Prishtinës kishte angazhuar zyrtarët në kryerjen e punëve për periudhën më të gjatë se gjashtë muaj dhe pa procedura përkatëse të rekrutimit.

Komuna gjithashtu kishte shkelur ligjin për shërbimin civil edhe në nëntë raste të tjera, kur 9 pozita menaxhuese ishin mbuluar me ushtrues detyre, më gjatë se tre muaj, e disa që nga viti 2015.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *